THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 30-10-2020
29-10-2020 137 | 39 TRƯỢT | TRÚNG SL: 39X2
28-10-2020 708 | 15 TRƯỢT | TRƯỢT
27-10-2020 538 | 89 TRÚNG 3C: 538 | TRƯỢT
26-10-2020 946 | 91 TRÚNG 3C: 946 | TRƯỢT
25-10-2020 437 | 38 TRƯỢT | TRÚNG SL: 38
24-10-2020 129 | 80 TRƯỢT | TRÚNG SL: 80X2
23-10-2020 125 | 04 TRÚNG 3C: 125 | TRƯỢT
22-10-2020 879 | 03 TRÚNG 3C: 879 | TRƯỢT
21-10-2020 042 | 15 TRƯỢT | TRÚNG SL: 15X2
20-10-2020 156 | 15 TRƯỢT | TRƯỢT
19-10-2020 226 | 08 TRƯỢT | TRÚNG SL: 08
18-10-2020 329 | 92 TRƯỢT | TRÚNG SL: 92X2
17-10-2020 468 | 00 TRƯỢT | TRÚNG SL: 00X2
16-10-2020 409 | 20 TRƯỢT | TRƯỢT
15-10-2020 427 | 69 TRƯỢT | TRƯỢT
14-10-2020 615 | 16 TRƯỢT | TRÚNG SL: 16X2