THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 29-05-2020
28-05-2020 913 | 63 TRÚNG 3C: 913 | TRÚNG SL: 63X2
27-05-2020 562 | 73 TRƯỢT | TRÚNG SL: 73X2
26-05-2020 154 | 51 TRÚNG 3C: 154 | TRÚNG SL: 51X2
25-05-2020 211 | 24 TRÚNG 3C: 211 | TRÚNG SL: 24X2
24-05-2020 779 | 93 TRÚNG 3C: 779 | TRƯỢT
23-05-2020 991 | 74 TRÚNG 3C: 991 | TRƯỢT
22-05-2020 298 | 93 TRÚNG 3C: 298 | TRÚNG SL: 93
21-05-2020 738 | 84 TRÚNG 3C: 738 | TRƯỢT
20-05-2020 264 | 22 TRƯỢT | TRƯỢT
19-05-2020 600 | 25 TRÚNG 3C: 600 | TRÚNG SL: 25
18-05-2020 555 | 52 TRƯỢT | TRÚNG SL: 52
17-05-2020 380 | 13 TRÚNG 3C: 380 | TRƯỢT
16-05-2020 379 | 41 TRƯỢT | TRƯỢT
15-05-2020 796 | 41 TRƯỢT | TRÚNG SL: 41X2
14-05-2020 963 | 71 TRÚNG 3C: 963 | TRÚNG SL: 71X2
13-05-2020 796 | 30 TRƯỢT | TRƯỢT