THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 29-05-2020
28-05-2020 13 | 82 TRÚNG ĐỀ: 13X2 | TRƯỢT
27-05-2020 61 | 68 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRÚNG BT: 68
26-05-2020 54 | 82 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG BT: 82
25-05-2020 11 | 43 TRÚNG ĐỀ: 11X3 | TRÚNG BT: 43
24-05-2020 79 | 16 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRƯỢT
23-05-2020 91 | 31 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG BT: 31
22-05-2020 98 | 40 TRÚNG ĐỀ: 98X3 | TRÚNG BT: 40
21-05-2020 28 | 26 TRƯỢT | TRÚNG BT: 26
20-05-2020 65 | 98 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 98
19-05-2020 00 | 79 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRÚNG BT: 79
18-05-2020 53 | 79 TRƯỢT | TRÚNG BT: 79
17-05-2020 81 | 80 TRÚNG LÔ: 81 | TRÚNG BT: 80X2
16-05-2020 47 | 11 TRƯỢT | TRÚNG BT: 11
15-05-2020 95 | 48 TRÚNG ĐỀ: 95X2 | TRƯỢT
14-05-2020 63 | 90 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG BT: 90
13-05-2020 95 | 85 TRÚNG ĐỀ: 95 | TRÚNG BT: 85