THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 29-05-2020
28-05-2020 12 | 35 44 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 44
27-05-2020 61 | 62 65 TRÚNG ĐỀ: 61 | TRÚNG LÔ: 62
26-05-2020 54 | 71 74 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG ST: 71 74
25-05-2020 11 | 12 47 TRÚNG ĐỀ: 11X3 | TRÚNG ST: 12 47X2
24-05-2020 69 | 85 96 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 85
23-05-2020 91 | 71 76 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG ST: 71 76
22-05-2020 97 | 97 81 TRÚNG LÔ: 97 | TRÚNG ST: 97 81
21-05-2020 38 | 70 22 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRÚNG LÔ: 22
20-05-2020 75 | 84 51 TRƯỢT | TRÚNG ST: 84 51
19-05-2020 00 | 79 91 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRÚNG LÔ: 79
18-05-2020 54 | 90 42 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG ST: 90 42X3
17-05-2020 70 | 15 40 TRƯỢT | TRÚNG ST: 15 40X2
16-05-2020 46 | 28 52 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG ST: 28X2 52
15-05-2020 96 | 08 34 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 08X2
14-05-2020 63 | 45 53 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG LÔ: 45X2
13-05-2020 94 | 63 50 TRƯỢT | TRÚNG ST: 63X2 50