THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 30-10-2020
29-10-2020 36 TRÚNG SVIP ĐỀ: 36
28-10-2020 07 TRÚNG SVIP ĐỀ: 07
27-10-2020 38 TRÚNG SVIP ĐỀ: 38
26-10-2020 47 TRƯỢT
25-10-2020 36 TRÚNG SVIP ĐỀ: 36X2
24-10-2020 28 TRÚNG SVIP ĐỀ: 28
23-10-2020 25 TRÚNG SVIP ĐỀ: 25
22-10-2020 78 TRÚNG LÔ: 78
21-10-2020 43 TRÚNG SVIP ĐỀ: 43
20-10-2020 57 TRÚNG SVIP ĐỀ: 57
19-10-2020 25 TRÚNG SVIP ĐỀ: 25
18-10-2020 18 TRƯỢT
17-10-2020 69 TRÚNG SVIP ĐỀ: 69X2
16-10-2020 08 TRÚNG SVIP ĐỀ: 08X2
15-10-2020 38 TRƯỢT
14-10-2020 16 TRÚNG SVIP ĐỀ: 16X2